Menu

Cart
Servicii

Servicii (7)

Mentenanță tehnică de specialitate, preventivă și corectivă pentru instalațiile, sistemele, echipamentele deținute de client.

Mentenanța reprezintă totalitatea activităților desfășurate în cadrul unei organizații pentru asigurarea funcționării sistemelor, instalațiilor și echipamentelor, în parametri nominali și de-a lungul întregii vieți utile oferite de producătorul acestora. Timp de decenii, companiile industriale și-au concentrat în mare parte atenția asupra producției, ignorând, în general, funcția de mentenanță.

Cu toate acestea, în ultimul timp s-a observat o schimbare de atitudine în modul în care managerii generali ai organizațiilor iau considerare funcția de mentenanță datorită impactului direct pe care aceasta îl are asupra costurilor de exploatare. De obicei, costurile generale de funcționare înregistrează fluctuații de la an la an, dar există un potențial sporit pentru realizarea unor economii semnificative cu ajutorul mentenanței iar această realitate merită toată atenția conducerii oricărei organizații.

Firma ORIGINAL poate concepe și vă poate propune cel mai potrivit plan de mentenanță pentru instalațiile și sistemele dumneavoastră. Cu activități predictive, preventive și corective care să îmbine perfect specificațiile producătorilor menționate în documentația tehnică a fiecărui echipament, cu know-how-ul nostru dar și cu specificațiile generale și specifice ale clientului, planul de mentenanță conceput pentru fiecare client în parte va aduce beneficii considerabile și va permite instalațiilor, sistemelor și echipamentelor să funcționeze în parametri proiectați, fără întreruperi ale producției, iar managementul general al companiei va dispune de o unealtă fiabilă și eficientă care îl va ajuta în cuantificarea exacta a costurilor, în planificarea opririlor controlate ale instalațiilor și în strategia de investiții a companiei.

Citeşte mai departe ...

Asistență tehnică de specialitate

Asistența tehnică de specialitate reprezintă pentru ORIGINAL o activitate primordială și are rolul de a furniza clienților noștri informații strategice și calitative care să conducă la o rezolvare eficientă a problemelor apărute în activitatea zilnică a acestora.

Conform unuia dintre principiile asumate la începutul activității noastre, orientarea către client, nu facem nici o diferență între un proiect complex sau o simplă întrebare, răspunzând prompt cu toate datele necesare în așa fel încât să putem câștiga încrederea clienților nu numai prin ceea ce facem ci mai ales prin felul prin care considerăm că trebuie făcute lucrurile.

Dorința noastră de a va sprijini în luarea celor mai eficiente și obiective decizii în ceea ce privește instalațiile electrice și de automatizări din cadrul companiei dumneavoastră se concretizează în activități de asistență tehnică de specialitate atât pe întreaga durată a proiectului cât și după terminarea acestuia tocmai pentru a fii aproape clientului nostru și pentru a oferi acestuia soluțiile cele mai bune în fiecare moment.

Astfel, la solicitarea beneficiarului, specialiștii ORIGINAL pot asigura sprijin tehnic competent de specialitate pentru:

 • Reparații
 • Dezvoltări
 • Asamblări
 • Configurări
 • Parametrizări
 • Instalări
 • Testări
 • Întrețineri
 • Instruiri de personal
 • Perfecționări
 • Orice tip de transmitere de informații tehnice de specialitate

Asistența tehnică propusă de către firma noastră poate fi realizată atât fizic prin prezența experților noștri la sediul clientului cât și virtual, prin telefon sau internet (Skype, TeamViewer, etc) încercând astfel să transmitem clientului siguranța că nu este singur în fața problemelor sale tehnice și că în orice moment, pe de-o parte, venim în întâmpinarea posibilelor defecțiuni și, pe de alta, încercăm să rezolvăm cu promptitudine și, mai ales, eficiență orice problemă apărută în cadrul instalațiilor, sistemelor sau echipamentelor clientului.

Citeşte mai departe ...

Punere în funcțiune și testare

Procesul de punere în funcțiune presupune aplicarea unui set de proceduri de verificare, pentru a inspecta și testa fiecare componentă operațională a proiectului, de la elementele individuale (de exemplu, instrumentele și echipamentele), până la interconectările complexe între diferite module sau subsisteme ale unui utilaj sau instalații și între diferite utilaje și instalații.

Un obiectiv principal al punerii în funcțiune și testării este de a pregăti predarea sistemului în condiții optime, garantând funcționarea în parametri solicitați și cu fiabilitatea și siguranța cerute de client.

Punerea în funcțiune și testarea planificată atent și eficient reprezintă o activitate esențială în cadrul unui proiect electric și de automatizări, tocmai pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor tehnice, de operabilitate și calitate ale soluției.

Punerea în funcțiune și testarea finală a sistemelor este un factor determinant pentru modul de funcționare în timp instalațiilor și proceselor. De aceea, firma ORIGINAL acordă o importanță deosebită acestor activități, asigurându-se că sunt îndeplinite de specialiști cu experiență, care înțeleg importanța și implicațiile muncii lor.

În cursul procesului de instalare și punere în funcțiune se desfășoară următoarele acțiuni:

 • Reglaje la componentele instalațiilor, echipamente, utilaje, etc
 • Programări, parametrizări, configurări
 • Punerea în funcțiune a echipamentelor
 • Testare, măsurători și corecții (daca sunt necesare)
 • Predarea către beneficiar a sistemelor funcționale
 • Adaptarea documentației inițiale la situația concretă, rezultată în urma testelor finale, din teren
 • Instruirea tehnică de specialitate a personalului clientului în vederea folosirii noilor instalații, sisteme, echipamente, în condiții de siguranță maximă și conform parametrilor proiectați.
Citeşte mai departe ...

Implementarea soluțiilor stabilite de comun acord cu clientul

Pentru etapele de implementare a proiectelor, ORIGINAL pornește de la permisa fundamentală că evoluția unui proiect trebuie gestionată în mod corect și constant. Implementarea constă în realizarea și finalizarea eficientă și în cele mai bune condiții a activităților conform planului inițial, utilizând resursele planificate, generând rezultatele așteptate, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. În această fază sunt efectuate activități permanente de monitorizare în vederea înregistrării progreselor realizate în îndeplinirea activităților, se verifică dacă acestea au fost desfășurate conform planului inițial și se actualizează operațiunile în funcție de schimbările apărute la nivelul condițiilor externe.

Chiar dacă privim implementarea doar din punctul de vedere al timpului alocat, suntem pe deplin conștienți că un proiect de implementare a unui sistem de automatizare, indiferent de complexitatea sa, nu poate fi considerat un succes dacă, din cauza livrării cu întârziere a echipamentelor, clientul a fost nevoit să întârzie demararea producției și, în consecință, a pierdut cotă de piață și și-a diminuat încasările. Una din regulile generale pe deplin asumate de ORIGINAL, este că orice prelungire a implementării unui proiect peste data convenită inițial nu poate decât să conducă la cheltuieli suplimentare sau pierderi, pur și simplu din cauza costurilor indirecte sau care depind de timp, cum ar fi costul resurselor financiare, umane sau materiale blocate în derularea proiectului.

Prin urmare, în implementarea soluțiilor stabilite de comun acord cu clientul, ORIGINAL realizează acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activități în baza graficului Gantt, buget, instrumente de monitorizare și control - inclusiv stabilirea clară a termenelor de desfășurare activități, gestionare tehnico-financiara proiect, mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină și obiectiv; comunicarea continuă între membrii echipei, respectiv între membrii echipei și ceilalți parteneri de proiect; identificarea și rezolvarea problemelor; furnizarea de informații (și solicitarea unor eventuale soluții) cu privire la dezvoltarea proiectului; monitorizarea permanentă cu privire la modul de dezvoltare a proiectului; identificarea riscurilor și a modalităților de depășire a acestora.

Pe lângă activitățile de management de proiect, în cadrul etapei de implementare vor fi realizate, printre altele, următoarele activități:

 • Achiziția echipamentelor necesare în cadrul proiectului (din stocul propriu de materiale al magazinului nostru sau de la colaboratorii externi)
 • Echiparea tablourilor electrice de distribuție și comandă, a cofretelor și a pupitrelor de comandă și control, în atelierul propriu
 • Verificări inițiale în atelierul propriu a echipamentelor montate
 • Transport și montaj al echipamentelor la locația finala
 • Implementarea echipamentelor electrice și a instrumentației de câmp
 • Realizarea traseelor de cabluri și cablarea diferiților consumatori electrici (iluminat, utilaje, etc.)
 • Instalarea sistemelor de protecție la descărcări atmosferice – paratrăsnet
 • Cablarea și interconectarea mașinilor, utilajelor, tablourilor electrice, etc
 • Implementarea sistemului de comunicații
Citeşte mai departe ...

Dezvoltarea aplicațiilor software propuse în cadrul soluțiilor noastre

Într-un mediu aflat într-o continuă dezvoltare și de o complexitate din ce în ce mai mare în care apariția de noi tehnologii și noi standarde nu mai reprezintă o noutate, dezvoltarea de aplicații software este imperios necesară. Cu toate acestea, este greu de atins mereu compatibilitatea între cerințele particulare ale fiecărei companii din piață și soluțiile software existente deja. Din acest motiv se impune dezvoltarea de soluții software particularizate, corespunzătoare fiecărei firme în parte, conform necesităților sale specifice.

În proiectarea și realizarea soluțiilor personalizate, ORIGINAL ia în calcul particularitățile fiecărei organizații, dar nu uită niciodată de standardele de calitate. Astfel, dezvoltarea software poate însemna de la personalizarea foarte puternică a aplicațiilor și până la dezvoltarea de aplicații specifice, complet noi și care să răspundă nevoilor clienților.

Personalul firmei ORIGINAL, are experiența necesară și poate realiza programe de control al aplicațiilor pentru:

 • Relee inteligente
 • Sisteme PLC (Programmable Logic Controller) complexe
 • Rețele de comunicații industriale
 • Panouri operator – HMI (Human Machine Interface)
 • Sisteme de monitorizare, control și achiziții de date SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) complexe
 • Rețele de comunicații la distanță
Citeşte mai departe ...

Proiectarea electrică a sistemelor și soluțiilor de automatizare

În prezent reglarea automată a sistemelor implică o abordare integrală a problematicii tehnologice. Termenul de “Mecatronică” atrage din ce în ce mai mult atenția și este tot mai des folosit într-o gamă tot mai largă de sisteme și aplicații inginerești și se referă la îmbinarea dintre ingineria de precizie, controlul electronic și gândirea integratoare în procesul de proiectare al sistemelor și proceselor de fabricație. 

Conceptul de bază în această definiție este ideea de abordare a sistemului ca întreg. Acest lucru implică proiectarea și optimizarea sistemului ca un întreg și nu ca o secvență incrementală de pași. În cadrul proiectării sistemelor mecatronice este esențială munca în echipă. Specialiști companiei ORIGINAL din domeniul mecanic, electric, control și IT cooperează în cadrul unei echipe în toate fazele de proiectare, pentru a converge la o soluție integrată.

Diversitatea funcțiilor și proceselor din cadrul instalațiilor și sistemelor electrice industriale generează necesitatea de a dispune de componente software și hardware care să poată gestiona într-o maniera cât mai eficientă activitățile desfășurate în cadrul acestora. Și din această perspectivă devine imperios necesară realizarea unei integrări a diverselor componente în vederea asigurării unui mediu de lucru unitar, cu un flux corespunzător al informațiilor între diferitele părți, dar și pentru a permite un nivel scăzut al costurilor de operare și mentenanță.

Proiectarea sistemelor integrate presupune în primul rând o analiză a specificațiilor fiecărei instalații/utilaj/echipament pentru a înțelege cât mai bine procesele asupra cărora se va interveni, dar și o determinare clară a cerințelor generale și specifice ale clientului pentru a cunoaște cu exactitate ce se dorește a fi realizat în cadrul proiectului.

Odată realizată această etapă inițială, proiectarea propriu-zisa a sistemului integrat se va realiza în două faze și anume, proiectarea de ansamblu și cea de detaliu.

Vor fi stabilite printre altele: arhitectura de ansamblu a întregii soluții, modul de descompunere a cerințelor clientului pe componente și sub-sisteme, intrările și ieșirile sistemului, legăturile dintre diferitele module, va fi realizat modelul fizic, vor fi definite echipamentele componente, etc.

Un alt element principal în cadrul proiectării sistemelor integrate este infrastructura de comunicații care trebuie aleasă și dimensionată corespunzător în vederea asigurării necesarului de trafic, a tuturor funcționalităților pentru numărul prevăzut de utilizatori/operatori și în vederea aplicării politicilor de securitate pentru a păstra caracterul confidențial al informațiilor schimbate în cadrul sistemului.

Citeşte mai departe ...

Abordarea noastră

Compania ORIGINAL oferă soluții integrate de automatizare, la cheie, inovatoare și de înaltă calitate, bazate pe cele mai actuale tehnologii, cu obiectivul de a îmbunătăți procesele de producție atât din punct de vedere economic (creșterea duratei de viață utilă a instalațiilor și sistemelor, creșterea randamentului muncii prin automatizarea proceselor, diminuarea pierderilor sau consumului de energie electrică, etc) dar și din punct de vedere al impactului asupra resursei umane (prin îmbunătățirea condițiilor de lucru ale operatorilor, reducerea efectelor negative asupra mediului ambient, simplificarea proceselor de supervizare, operare și control ale instalațiilor, etc).

Activitățile noastre acoperă toate fazele proiectului:

 • Proiectarea electrică a sistemelor și soluțiilor de automatizare
 • Dezvoltarea aplicațiilor software propuse în cadrul soluțiilor noastre
 • Implementarea soluțiilor stabilite de comun acord cu clientul
 • Punere în funcțiune și testare
 • Asistență tehnică de specialitate
 • Mentenanță tehnică de specialitate, preventivă și corectivă pentru instalațiile, sistemele, echipamentele deținute de client
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Ne găsiți aici

Calea Bucureşti, Bl.N3C, parter

Târgovişte, DB 130135

Romania

(+40) 755 743 188

contact@original.ro